Thường trực Ban Bí thư Lương Cường: Xử lý kỷ luật trên tinh thần nhân văn, 'trị bệnh cứu người'

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 Đảng viên, đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 Đảng viên và 23 tổ chức Đảng, trong đó có 26 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng

Chiều 13-6, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBKT Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBKT Trung ương

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay của UBKT Trung ương và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan chức năng có liên quan ngày càng chặt chẽ, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng được nâng lên.

Tập thể Thường trực Ủy ban, UBKT Trung ương chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết thống nhất cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với một khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu đã được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm hoặc những vụ việc mới phát sinh có chuyên môn sâu, chuyên biệt, khép kín cũng đã được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời.

Qua kiểm tra, giám sát kết luận khách quan, chính xác; đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Về thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao: UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 Đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 Đảng viên và 23 tổ chức đảng, trong đó có 26 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 132 Đảng viên, 20 tổ chức Đảng; tham mưu Ban Bí thư thành lập 2 đoàn giải quyết tố cáo đối với 2 Đảng viên...

Về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 78 tổ chức Đảng và 23 Đảng viên; qua kiểm tra đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 43 tổ chức Đảng và 100 Đảng viên; thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 156 tổ chức Đảng và 371 đảng viên; yêu cầu tổ chức Đảng cấp dưới xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật 118 tổ chức Đảng và 359 Đảng viên.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với 82 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 47 tổ chức Đảng và 88 Đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo theo quy trình đối với 9 Đảng viên, 1 tổ chức Đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 29 Đảng viên; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 115 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức Đảng và 417 Đảng viên bằng các hình thức.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương; kê khai tài sản, thu nhập; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, vốn, tài sản nhà nước; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện các dự án/gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" AIC thực hiện; các vi phạm liên quan đến các Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát...

Cấp ủy, UBKT các cấp giám sát 213.336 tổ chức Đảng và 544.761 Đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo 3.168 Đảng viên và 100 tổ chức Đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 601 Đảng viên; thi hành kỷ luật Đảng 66.433 tổ chức Đảng và 1.360 Đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 95.863 tổ chức Đảng kiểm tra việc thi hành kỷ luật 41.773 tổ chức Đảng. UBKT các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập 7.393 Đảng viên, qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 Đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường ghi nhận những kết quả tích cực UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao, hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Tập trung nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao về kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng rất lớn trong cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm của tổ chức Đảng; Đảng viên nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, Đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

Để hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng; Đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh.

Việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ", song, trên tinh thần nhân văn, "trị bệnh cứu người", mục đích là làm cho tổ chức Đảng; Đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn. Phát huy các nhân tố mới, tích cực, bảo vệ cái đúng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thế Dũng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-luong-cuong-xu-ly-ky-luat-tren-tinh-than-nhan-van-tri-benh-cuu-nguoi-196240613202931951.htm