Thuế thu nhập cá nhân với nhà thầu nước ngoài

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế hướng dẫn việc quản lý thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu phụ) nước ngoài trả thu nhập cho nhân viên thực hiện các công việc tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 24, Điều 33 Luật Thuế TNCN và Điều 30 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN, trường hợp nhà thầu có cơ sở thường trú tại Việt Nam trực tiếp chi trả tiền lương, tiền công cho nhân viên thực hiện các công việc tại Việt Nam thì cơ sở thường trú của nhà thầu có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN đối với các khoản thu nhập trả cho các nhân viên này.

Trường hợp nhà thầu không có cơ sở thường trú tại Việt Nam trực tiếp trả tiền lương, tiền công cho nhân viên hiện diện hoặc không hiện diện tại Việt Nam do thực hiện các công việc tại Việt Nam thì chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo cho nhà thầu để nhà thầu thông báo cho cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế TNCN tại Việt Nam. Cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân