Thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước trong phát triển đảng viên mới

  Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, trong đó khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bình Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nghiên cứu, nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai để kết nạp đảng viên mới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

   Tại Hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2022 – 2025 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định tổ chức ngày 13/6, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến để công tác phát triển đảng viên mới đạt hiệu quả. (Ảnh: N.M )

  Tại Hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2022 – 2025 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định tổ chức ngày 13/6, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến để công tác phát triển đảng viên mới đạt hiệu quả. (Ảnh: N.M )

  Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Đảng. Tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, hoạt động sôi nổi để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia; chăm lo bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xem xét giới thiệu kết nạp vào Đảng. Đồng thời, chú trọng lựa chọn quần chúng tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để phát triển đảng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên mới. Nhờ đó, số đảng viên mới được kết nạp là nữ, trẻ, trình độ đại học ngày càng nhiều, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

  Cùng với đó, từ năm 2016 đến tháng 5/2022, trung tâm chính trị cấp huyện và cấp ủy có thẩm quyền mở 283 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 23.828 quần chúng ưu tú, kết nạp được 16.252 đảng viên mới. Trong đó, đảng viên trong độ tuổi thanh niên bình quân đạt 71,1%.

  Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định thì số lượng đảng viên mới kết nạp chưa tương xứng với nguồn quần chúng ưu tú. Tỷ lệ đảng viên kết nạp mới trên tổng số đảng viên những năm gần đây có xu hướng giảm.

  Công tác phát triển đảng ở hầu hết các địa phương khu vực đồng bằng chưa tương xứng với quy mô dân số. Việc tạo nguồn phát triển đảng gặp khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn, đô thị, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cơ cấu đảng viên mới chưa hợp lý, số đảng viên là chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp còn khá ít, không tương xứng với sự phát triển của lực lượng này trên địa bàn tỉnh.

  Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; việc chỉ đạo, đôn đốc công tác phát triển đảng viên thiếu quyết liệt, sâu sát; công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ một số nơi còn coi nhẹ, chưa tạo được động lực phấn đấu cho quần chúng.

  Do đó, để đảm bảo mục tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm bình quân 4%/năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định đã đề xuất các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên.

  Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng kết nạp đảng viên cả về số lượng và chất lượng; phấn đấu kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu gắn với việc tập trung xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phấn đấu giai đoạn 2022 - 2025 kết nạp đảng viên mới bình quân hàng năm đạt trên 4% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 - 2025” đã đề ra.

  Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu phải thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc: Từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, trong đó khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  Các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch, khảo sát nguồn và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho các tổ chức đảng trực thuộc ngay từ đầu năm; phân công cấp ủy viên, đảng viên, các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ và giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên cho từng chi bộ. Đồng thời, chú trọng phát triển đảng viên là nữ, đoàn viên thanh niên, trí thức, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, học sinh sinh viên và công nhân lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

  Cùng với đó, định kỳ hằng năm, các cấp ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phát triển đảng viên ở các tổ chức đảng trực thuộc. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức đảng, đảng viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phát triển đảng viên./.

  H.Vân (tổng hợp)

  Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tin-tuc/thuc-hien-tot-nhieu-khau-nhieu-buoc-trong-phat-trien-dang-vien-moi-612130.html