Thực hiện thủ tục kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

  Báo Xây Dựng
  Gốc

  Mới đây, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Ngô Mây đề nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục kinh doanh bất động sản (BĐS) hình thành trong tương lai đối với loại hình căn hộ du lịch.

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và Điều 54 Luật Kinh doanh BĐS 2014, chủ đầu tư dự án BĐS có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai khi đáp ứng các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật kinh doanh BĐS.

  Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS 2014 và Điều 4 Nghị định số 02/2022/NЬCP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS Điều kiện của BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh BĐS 2014.

  Luật Kinh doanh BĐS 2014 không quy định yêu cầu chủ đầu tư trước khi bán, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không phải là nhà ở phải nộp hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng có văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

  Huyền Trang

  Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thuc-hien-thu-tuc-kinh-doanh-bat-dong-san-hinh-thanh-trong-tuong-lai-346339.html