Thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Ngày 23-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt kế hoạch thực hiện nghị quyết số: 26/2008/QH12 ngày 15-11-2008 của Quốc hội khóa XII về việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân (HĐND) quận, huyện, phường.