Thực hiện rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội

  46 liên quanGốc

  Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh cùng các ngành chức năng liên quan chủ động tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về KT-XH theo đúng Hướng dẫn 06 của Ban Nội chính Trung ương.

  Chuyển biến tích cực

  Việc rà soát các cuộc thanh tra về KT-XH trên địa bàn tỉnh được thực hiện hằng năm, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh tiến hành rà soát 248 cuộc/1.333 cuộc thanh tra KT-XH trên địa bàn tỉnh.

  Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND huyện Nghĩa Hành trong việc chấp hành pháp luật về đầu tư công trên địa bàn huyện vào tháng 4.2021. Ảnh: T.T

  Kết quả cho thấy, chất lượng công tác thanh tra, các kết luận thanh tra ban hành được nâng lên. Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn nhiều sai phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật còn sơ hở, bất cập; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần phát triển KT-XH tại địa phương.

  Kế hoạch thanh tra của các cấp, các ngành được phê duyệt đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Việc xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra được thực hiện thường xuyên và ngày càng hiệu quả, nhất là đối với thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần làm minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra đã dần đi vào nền nếp, kết quả thu hồi tiền và việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra có chuyển biến rõ nét, ngày càng hiệu quả. Bên cạnh phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, Thanh tra tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về thanh tra. Qua đó góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội ngày càng được nâng cao.

  Khắc phục những tồn tại, hạn chế

  Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra cần phải được khắc phục. Kết luận thanh tra của một số sở, một số đơn vị cấp huyện chưa đảm bảo các nội dung yêu cầu theo Luật Thanh tra. Một số kết luận thanh tra còn chung chung, chưa xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có sai phạm nên chưa có biện pháp xử lý phù hợp; chưa có nhiều kiến nghị về sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung về cơ chế, chính sách còn bất cập. Nhiều cuộc thanh tra còn chậm kết luận, chưa đáp ứng được yêu cầu khẩn trương, kịp thời của công tác quản lý.

  Có trường hợp đối tượng thanh tra không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa được tổ chức cưỡng chế thực hiện. Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra ở một số đơn vị cấp sở, cấp huyện chưa đúng quy định. Việc đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm kéo dài trong nhiều năm chưa thực hiện xong do đơn vị phải chấp hành thu nộp tiền sai phạm làm ăn thua lỗ đã giải thể...

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đoàn rà soát đã chỉ rõ cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tổ chức thực hiện kết luận sau thanh tra kịp thời, không để kéo dài...

  MINH ANH

  Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202106/thuc-hien-ra-soat-cac-cuoc-thanh-tra-ve-kinh-te-xa-hoi-3063032/