Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư

Ban quản trị nhà chung cư Golden Westlake mới có văn bản gửi tới Bộ Xây dựng nhờ hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên.

Chung cư Golden Westlake.

Chung cư Golden Westlake.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm 3 khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư thì: “Quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1 m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 01 phiếu biểu quyết”.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì chủ đầu tư sẽ có số phiếu biểu quyết tương ứng với số m2 diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư.

Về việc bầu Ban quản trị và các thành viên của Ban quản trị nhà chung cư tại Hội nghị nhà chung cư thường niên, tại Điều 15 và khoản 3 Điều 17 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng đã có quy định cụ thể, đề nghị Ban quản trị nhà chung cư Golden Westlake nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện các quy định của của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban quản trị nhà chung cư Golden Westlake liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Khánh Diệp

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thuc-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu-292224.html