Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 6517/UBND-TH, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và Quy chế làm việc của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1889/TTg-TH ngày 27-10-2016 về việc triển khai Quy chế làm việc của Chính phủ gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công, khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế; đồng thời chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi tham dự các phiên họp Chính phủ, các cuộc họp của Thường trực Chính phủ.

Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về nguyên tắc hoạt động, thẩm quyền, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức, quy trình giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của sở, ban, ngành, địa phương; chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cơ quan, địa phương mình bảo đảm phù hợp với Quy chế làm việc của UBND thành phố, hoàn thành trong năm 2016.

Khi được mời dự họp, tiếp khách cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố phải tham dự đúng thành phần và dự đầy đủ nội dung chương trình, không tự ý vắng mặt hoặc cử người không đủ thẩm quyền dự thay... Trường hợp không tham dự được hoặc tham dự không đầy đủ theo nội dung chương trình phải báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố…

Tuấn Việt