Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 18/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Đề án số 28/ĐA-BCA-A03 của Bộ Công an về 'Công tác công an bảo vệ bí mật nhà nước' và Quyết định số 7781/QĐ-BCA-A03 ban hành quy trình 'Công tác công an tham gia rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, người làm việc trong hệ thống chính trị, người tham gia phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước'.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: Nội dung cơ bản, trọng tâm triển khai thực hiện Đề án số 28/ĐA- BCA-A03, ngày 2/11/2023 của Bộ Công an về “Công tác công an bảo vệ bí mật nhà nước”; nội dung cơ bản và những vấn đề cần chú ý trong quy trình “Công tác công an tham gia rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, người làm việc trong hệ thống chính trị; người tham gia phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước” ban hành kèm theo Quyết định số 7781/QĐ-BCA-A03, ngày 14/11/2023 của Bộ Công an.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đại biểu tập trung tiếp thu, tích cực thảo luận, trao đổi những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ, thống nhất trong quá trình thực hiện. Từ đó, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tham gia rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên, bảo đảm thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/quoc-phong-an-ninh/202406/thuc-hien-hieu-qua-nhiem-vu-giai-phap-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-2218901/