Thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá còn thấp

Nhằm nội luật hóa các quy định của Công ước Khung, ngày 21.8.2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá. Hơn 5 năm đã qua, việc thực hiện Công ước Khung đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, một trong những điều đáng lưu ý là thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá còn thấp.

Những khó khăn và hạn chế trong việc thực hiện Công ước Khung đã được thấy rõ ở 3 nội dung: Thuế tiêu thụ, thực hiện môi trường không khói thuốc lá, quảng cáo khuyến mãi tại các điểm bán.

Đối với thuế, tại Việt Nam, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá còn thấp. Theo Công ước Khung, biện pháp về giá và thuế là những biện pháp quan trọng để giảm tiêu thụ thuốc lá, đặc biệt là trong thanh thiếu niên. Kinh nghiệm các nước cho thấy biện pháp thuế đóng góp tới 60% vào việc giảm tiêu dùng thuốc lá. Theo khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới, thuế thuốc lá phải chiếm 65-80% giá bán lẻ mới có tác dụng trong việc giảm tiêu thụ thuốc lá. Trong khi đó thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm thuốc lá của ta mới chiếm 42% giá bán lẻ. Hiện nay, QH đang xem xét dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, với mức thuế theo đề xuất trong Dự thảo Luật sẽ không có tác dụng giảm tiêu dùng thuốc lá và không giúp đạt mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về PCTH của thuốc lá và Công ước Khung. Vì vậy, để đạt mục tiêu quốc gia về giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá phải tăng từ 65% lên 105% vào năm 2015 và tăng lên 145% vào năm 2018. Khi đó nguồn thu của Nhà nước từ thuế thuốc lá mới tăng lên đáng kể và sẽ làm giảm khoảng 1% người hút thuốc một năm. Hoặc trường hợp để giữ cho sức mua thuốc lá không tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt cần tăng từ 65% lên 85% vào năm 2015 và tăng lên 105% từ năm 2018.

Đối với thực hiện môi trường không khói thuốc lá cũng còn gặp một số khó khăn. Đó là tỷ lệ hút thuốc trong nam giới còn rất cao, ý thức tuân thủ quy định cấm hút thuốc của người dân còn hạn chế, lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị chưa quan tâm thực hiện quy định này.

Một khó khăn, hạn chế nữa trong việc thực hiện Công ước Khung là về quảng cáo, khuyến mãi tại điểm bán. Mặc dù Luật PCTH thuốc lá đã quy định tại các điểm bán lẻ không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá, tuy nhiên, kết quả nghiên cứu, giám sát của Trường Đại học Y tế Công cộng cho thấy có hơn 90% các điểm bán thuốc lá vi phạm quy định này. Việc quảng cáo thuốc lá tại các điểm bán cũng góp phần gia tăng tỷ lệ hút thuốc.