Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

QĐND - Một trong những điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) năm 2013, nhất là những tháng cuối năm là đã tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan TCCT theo đúng kế hoạch. Cùng với việc kiểm tra thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo ủy ban Kiểm tra và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Quy định 50 của Quân ủy Trung ương về "Thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và xem xét thông qua kỷ luật quân đội của tổ chức đảng các cấp trong quân đội"... Thông qua kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT đã kết luận, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; xác định cụ thể trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan; định hướng các chủ trương, biện pháp sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

QĐND - Một trong những điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) năm 2013, nhất là những tháng cuối năm là đã tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan TCCT theo đúng kế hoạch. Cùng với việc kiểm tra thường xuyên theo quy định của Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo ủy ban Kiểm tra và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện Quy định 50 của Quân ủy Trung ương về "Thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và xem xét thông qua kỷ luật quân đội của tổ chức đảng các cấp trong quân đội"... Thông qua kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT đã kết luận, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; xác định cụ thể trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan; định hướng các chủ trương, biện pháp sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Thông qua việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở từng cơ quan, đơn vị; củng cố và xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất; tạo nên sức mạnh tổng hợp để TCCT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LÊ NGỌC LONG