Thực hiện chính sách công bằng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) cho nông dân là một chính sách xã hội lớn, nằm trong chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển BHYT, tiến tới BHYT toàn dân, thực hiện công bằng xã hội trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=25433