Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Sở VH-TTDL đã ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Mục tiêu chung là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Nai toàn diện, phù hợp với xu thế của thời đại, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa thành thị, nông thôn, đồng bằng và miền núi. Tạo điều kiện thuận lợi, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, từng bước phát triển thị trường văn hóa và công nghiệp văn hóa trên lĩnh vực ngành phụ trách.

Sở đã giao Phòng Quản lý VH-TTDL tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch. Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả kế hoạch, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền…

My Ny

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202208/thuc-hien-chien-luoc-phat-trien-van-hoa-den-nam-2030-3128112/