Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị: Nói phải đi đôi với làm

Đó là quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 15-4-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Tổng Bí thư: học Bác là học suốt đời, và quan trọng là phải làm theo; làm theo phải là việc làm tự giác của mỗi người…

Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị: đến nay, sau một năm thực hiện Chỉ thị 03, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và xã hội được quan tâm chỉ đạo đã thực sự đi vào cuộc sống; bước sang giai đoạn đẩy mạnh thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của TƯ, nhất là Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, duy trì trật tự, an toàn xã hội...

Đến nay, cơ bản đã hình thành về mặt tổ chức và cơ chế chỉ đạo thực hiện từ Trung ương đến cơ sở. Tám nhóm nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị đều đã được triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện thể hiện rõ trong nhận thức và hành động, các cấp, các ngành đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà trọng tâm là đẩy mạnh việc làm theo.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 15-4-2011 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, các nội dung học tập và làm theo Bác đã dần được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, nằm trong các chương trình kế hoạch, phong trào thi đua đang được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai; đã có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên; trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, vô cảm, xa dân; hạn chế tiêu cực; góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương để thực hiện chỉ thị. Nhiều nơi đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo khắc phục.

Bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 03 cũng thẳng thắn, nghiêm khắc nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 nhìn chung còn chậm. Một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương chưa hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch của Ban Bí thư, ảnh hưởng đến kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Trong tổ chức thực hiện nội dung Chỉ thị, nhiều việc còn lúng túng, nhất là trong các hoạt động cụ thể ở địa phương và cơ sở. Một số nơi, việc học tập và làm theo gương Bác mới chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức, chưa có các nội dung thiết thực, thiếu sức thuyết phục.

Học Bác, học suốt đời và phải cố gắng làm theo

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, có rất nhiều điều cần học, nên học, phải học, bởi Bác Hồ là tấm gương sáng về mọi mặt. Cả cuộc đời Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước thương dân tha thiết, trí tuệ anh minh, mẫn tiệp, có tầm nhìn xa, rộng, sâu sắc, có đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị, có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người, là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc, được cả thế giới ca ngợi.

“Học Bác là học suốt đời, học hằng ngày, thiết thực, thiết thân. Nói ít làm nhiều, học để làm theo, làm theo rồi lại học, lại bổ sung, thường xuyên liên tục, không phải một lần là xong. Học và làm theo Bác phải là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức, không ai có thể làm thay được…” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đây là kết tinh những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, với tinh hoa văn hóa thế giới. Vì thế phải học Bác, và theo Tổng Bí thư, trọng tâm là những vấn đề cơ bản sau đây:

Một là: Học Bác là phải giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định con đường cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; tinh thần lạc quan tin tưởng, phẩm chất kiên cường bất khuất của người cộng sản: “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”...

Hai là: Học Bác là học về đạo đức cách mạng trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, về tư cách người cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - kẻ thù ở trong lòng, đấu tranh với cái ác, nâng cái thiện lên. Bác từng phê phán những cái tệ hại, quan liêu, xa dân, và Bác dạy đối với mình, với người phải thế nào, đối với Đảng, với dân phải thế nào, đối với địch thế nào. Điều Bác dạy còn nóng hổi tính thời sự cho đến ngày nay.

Ba là: Học Bác là học phong cách, lối sống giản dị, khiêm tốn, thanh bạch, gần dân, không quan liêu, quan cách từ ăn, mặc, ở, đi lại, làm việc, xuống với dân thì thế nào. Bác dạy từ Công an, quân đội, thanh niên, phụ nữ... rất cụ thể, rõ ràng, sâu sắc, mỗi người hãy thấm vào máu mình để thực hiện.

Theo Tổng Bí thư: Học tập, làm theo Bác thì có rất nhiều việc để học, học ngay trong cách học, trong thái độ đối với việc học, trong cách nói, cách viết, cách làm, cách ăn, ở, đối nhân xử thế. Vừa học vừa phải làm theo, và trong thời gian tới phải đẩy mạnh lên một bước thông qua các chương trình kế hoạch hành động cụ thể, các phong trào thi đua thiết thực, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt việc tốt. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi người tốt hơn, trong sáng hơn, để dân tộc ta mãi mãi trường tồn…”- Tổng Bí thư kết luận.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư. Trên cơ sở cái chung, phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát hợp cho từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, tránh hình thức. Nói phải đi đôi với làm.

Quang Minh