Thực hành liêm khiết (*)

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Mỗi người phải nhận rằng tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham lam là có tội với nước với dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141545&sub=130&top=37