Thừa phát lại tổ chức thi hành án

'Thừa phát lại có được nhờ công an hỗ trợ khi thi hành án không?' - Nguyễn Văn Minh, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Trả lời:

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại quy định: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình và cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật. Tại Khoản 2 Điều 5, Nghị định nói trên cũng quy định: Khi thực hiện công việc về thi hành án dân sự, Thừa phát lại có quyền như Chấp hành viên quy định tại Điều 20 của Luật thi hành án dân sự.
Như vậy, khi trực tiếp tổ chức thi hành án theo thẩm quyền, khi cần thiết, Thừa phát lại có quyền nhờ Công an hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn và trật tự xã hội nơi tổ chức thi hành án.

Nguyễn Văn Lạng - Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình