Thư viết trên đường ra trận

    Gốc

    “… Còn vinh dự nào hơn, hạnh phúc nào hơn được hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Đó là lý trí, phẩm chất của thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh”....

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.psks.nhanvat.23865.qdnd