Thủ tướng quyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách

KTĐT - Quyết định quy định cụ thể định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương bao gồm chi quản lý hành chính; chi sự nghiệp y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới. Quyết định quy định cụ thể định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương bao gồm chi quản lý hành chính; chi sự nghiệp y tế; đào tạo và nghiên cứu khoa học. Theo quy định, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cho khối cơ quan hành chính từ 19-30 triệu đồng/biên chế/năm (tùy thuộc vào số biên chế của cơ quan). Đối với khối các cơ quan Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, định mức phân bổ năm 2011 là 30 triệu đồng/biên chế/năm. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế, đào tạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Mức kinh phí ngân sách cấp chi thường xuyên hàng năm cho các đơn vị này trên cơ sở yêu cầu các đơn vị phấn đấu nâng mức tự trang trải nhu cầu chi từ nguồn thu phí và nguồn khác của mình để dành nguồn ưu tiên bố trí cho những đơn vị hoạt động chủ yếu bằng nguồn ngân sách nhà nước. Việc phân bổ dự toán chi nghiên cứu khoa học được thực hiện dựa trên các nhiệm vụ chuyên môn về khoa học và công nghệ. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm chi cho sự nghiệp giáo dục; đào tạo và dạy nghề; y tế; quản lý hành chính; văn hóa-thông tin; phát thanh-truyền hình; thể dục-thể thao; đảm bảo xã hội; quốc phòng; an ninh, khoa học công nghệ; kinh tế; trợ giá, trợ cước; hoạt động môi trường. Quyết định nêu rõ đối với các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ thêm 7% số chi tính theo định mức dân số nêu trên. Đối với các tỉnh có dân số dưới 500.000 dân thì được phân bổ thêm 12%; những tỉnh có dân số từ 500.000-800.000 dân được phân bổ thêm 10% số chi tính theo định mức dân số trên./. Theo TTXVN/Vietnam+