Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chăm lo cho con người, lấy con người làm trung tâm

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, quan điểm của Nghị quyết số 42-NQ/TW đã khẳng định chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước.

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”

Trong buổi sáng, Hội nghị nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, với 5 phần: (1) Yếu tố nền tảng xây dựng chính sách xã hội; (2) Đánh giá khái quát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 10/6/2012, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020; (3) Sự cần thiết ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; (4) Những nội dung chính trong Nghị quyết số 42-NQ/TW; (5) Khái quát những điểm mới, nổi bật và trọng tâm của Nghị quyết số 42-NQ/TW.

Đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và hài hòa hơn, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Tuy nhiên, chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém chủ yếu do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của chính sách xã hội chưa đầy đủ, toàn diện. Hệ thống chính sách, pháp luật về chính sách xã hội chưa hoàn thiện, đồng bộ; công tác quản lý nhà nước còn bất cập. Nguồn lực đầu tư của Nhà nước và xã hội còn hạn chế; việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực có nơi, có lĩnh vực hiệu quả chưa cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, các quan điểm và định hướng của Đảng về chính sách xã hội qua các thời kỳ Đại hội, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 10/6/2012, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020, Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, thống nhất cao ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Quan điểm của Nghị quyết số 42-NQ/TW đã khẳng định chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội theo hướng toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững. Đầu tư cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân…

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu Nhà Quốc hội

Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân

Nghị quyết số 42-NQ/TW nêu mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế, gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nêu 37 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 được nêu trong Nghị quyết số 42-NQ/TW, trong đó đảm bảo 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi; Xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội; Có ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, truyền hình của quốc gia và địa phương…

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chính sách xã hội. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước về chính sách xã hội. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngoài ra, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội. Đẩy mạnh hợp tác và tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện chính sách xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong thực hiện chính sách xã hội.

Hồng Thái - Ảnh: Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-cham-lo-cho-con-nguoi-lay-con-nguoi-lam-trung-tam.html