Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bỏ khung giá đất, đánh thuế cao với người nhiều nhà ở

  Sáng nay 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

  Diễn ra trong thời gian 1.5 ngày, Hội nghị sẽ nghe 4 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp quán triệt bao gồm: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

  Hội nghị nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: "Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất", tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Theo đó, Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng về đất đai đó là, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Điểm mới của Nghị quyết lần này là làm rõ hơn vai trò của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và nội hàm, ý nghĩa của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai; đồng thời đặt ra yêu cầu mới phải công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thu hồi đất.

  Thủ tướng nêu rõ: Tính cấp thiết phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất xuất phát từ 3 lý do chủ yếu, bao gồm: Yêu cầu cấp thiết phải giải phóng, phát huy nguồn lực đất đai để tạo động lực cho phát triển; căn cứ chính trị và căn cứ thực tiễn.

  Đồng thời, nghị quyết yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, phải tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả với quyết tâm cao, nỗ lực lớn tập trung sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

  Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Đến năm 2023 là hoàn thành việc sửa đổi Luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan để đảm bảo tính đồng bộ liên thông của chúng ta liên quan đến luật đất đai, cái này chính phủ đang phối hợp với Quốc hội để cố gắng trình vào kỳ họp thứ 4 và đến hết năm 2023 có thể thông qua luật đất đai sửa đổi năm 2013.”

  Nhấn mạnh việc xác định giá đất là vấn đề đặc biệt được quan tâm, thực tiễn thời gian qua, việc xác định giá đất còn nhiều bất cập, hạn chế, vướng mắc dẫn đến xẩy ra nhiều sai phạm, thất thoát ngân sách Nhà nước... Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết điểm mới đột phá của Nghị quyết lần này là bỏ khung giá đất, đồng thời yêu cầu có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất.

  Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Bỏ cái khung giá đất nhưng mà trung ương phải xác định tiêu chuẩn, quy trình để xác định bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc này, mình vừa có quản lý, nhưng có phân cấp cho địa phương. Quản lý của trung ương dùng các công cụ chính sách tiêu chuẩn.”

  Thủ tướng cho biết: Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện các quy định bảo đảm công khai, minh bạch như: Công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua các sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt; xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, đưa ra chủ trương quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang và có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

  Hội nghị nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt về Chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Theo đó, Nghị quyết nêu ra những mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Trong đó đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020.

  Chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nghị quyết nhấn mạnh tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới nêu rõ quan điểm kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển Kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

  Thực hiện : Thùy Linh Anh Đức

  Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-bo-khung-gia-dat-danh-thue-cao-voi-nguoi-nhieu-nha-o