Thủ tướng đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

    211 liên quanGốc

    Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút, ngày 15/8/2020 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc điếu văn tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

      Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-tuong-doc-dieu-van-tien-biet-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-1706035.tpo