Thủ tướng đặt chỉ tiêu tốc độ tăng GDP năm 2017 khoảng 6,7%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng giao chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) kế hoạch năm 2017 khoảng 6,7%. Trong khi đó, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 6-7% là chỉ tiêu được gi

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 5 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) kế hoạch năm 2017 khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) khoảng 4%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so GDP khoảng 31,5%, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%.

Những chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được cho giao Bộ Công Thương là tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 6-7%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%, mức giảm tỷ lệ tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP so với năm 2016 là 1,5%.

Trong khi đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chỉ tiêu phấn đấu thực hiện mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 1-1,5%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo là 4%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 55-57%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo là 22,5%.

Bộ Y tế được giao chỉ tiêu số giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) là 25,5 giường, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 82,2%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng kế hoạch năm 2017 là 41,45%.

Các chỉ tiêu chủ yếu được nêu tại Nghị quyết 23/2016/QH14, ngày 7/11/2016 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%.

2. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%.

3. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%.

5. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%.

6. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP.

7. Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%.

8. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

9. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 - 57%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 22,5%.

11. Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường (không tính giường trạm y tế xã).

12. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%.

13. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 87%.

14. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%.

Khải Trung