Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11

Chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 để xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành cần tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình về đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), cho ý kiến về các nội dung sửa đổi luật, các thành viên Chính phủ đề nghị cần có quy định cụ thể, chi tiết việc phân cấp, phân quyền trong quản lý di sản văn hóa; quy định rõ cơ chế thu chi trong quản lý di tích; tránh chồng chéo hoặc để khoảng trống pháp lý về bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới, di sản nằm trong đô thị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực chuẩn bị sửa đổi luật này. Thủ tướng đề nghị bổ sung, hoàn thiện theo hướng chính sách phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật có liên quan; cần cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý xung đột pháp luật, bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị các nội dung của dự án luật cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công tư trong quản lý di sản. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức tham gia vào công tác quản lý và phát huy giá trị di sản, ứng dụng công nghệ số vào quản lý di sản.

Nhấn mạnh văn hóa phải đi đôi với du lịch, Thủ tướng yêu cầu dự án luật cần phải thể chế hóa được nội dung này. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ tác động của các chính sách mới, hoàn thiện các giải pháp, bảo đảm tính toàn diện, rõ ràng, thống nhất, khả thi; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật; phối hợp với các bộ, cơ quan tổng hợp, hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội.

Về đề nghị xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thủ tướng cơ bản thống nhất với các chính sách sửa đổi nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của các quy định hiện hành, bảo đảm tương thích với các cam kết quốc tế và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Thủ tướng đề nghị cần đổi mới quy trình, rút gọn thủ tục, phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn; rà soát kỹ các tiêu chuẩn, quy chuẩn để bảo đảm thống nhất với các Luật chuyên ngành. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá các chính sách, bổ sung hoàn thiện các giải pháp, bảo đảm tính toàn diện, rõ ràng, thống nhất, khả thi; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật; phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, lập đề nghị của Chính phủ để trình Quốc hội.

Thủ tướng cũng đề nghị đối với cả hai dự án luật này, các bộ tiếp tục rà soát lại các quy định về tính phù hợp so với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tổ chức các hội thảo, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu sự tác động của dự án luật.

Thực hiện : Thùy Linh Ngọc Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-tuong-chu-tri-phien-hop-chuyen-de-xay-dung-phap-luat-thang-11