Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngoài Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TW còn có 4 Phó Chủ tịch là Phó Chủ tịch nước, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TW, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/11/78388.cand