Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    5 đăng lạiGốc

    KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, tăng cường tiềm lực phát triển của đất nước.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=154039