Thủ tục hành chính giảm: Chất lượng công việc tăng

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, năm 2016, Thành phố đã tiến hành rà soát, đơn giản hóa 475 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 12 lĩnh vực, gồm: Đầu tư xây dựng, đầu tư nước ngoài, du lịch, đường bộ, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công nghiệp tiêu dùng, dầu khí, lưu thông hàng hóa trong nước, báo chí - xuất bản, bưu chính - viễn thông, văn hóa - thể thao.

Bên cạnh đó, Thành phố đã thực hiện chuẩn hóa 658 TTHC, được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị.

Để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, TTHC không cần thiết, không còn phù hợp; bảo đảm đơn giản hóa TTHC và các quy định có liên quan gắn với tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước, mới đây, UBND Thành phố đã thông qua phương án tiếp tục đơn giản hóa 183 TTHC, trong đó bao gồm: 23 TTHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 13 TTHC lĩnh vực du lịch, 6 TTHC lĩnh vực giao thông vận tải, 61 TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường, 24 TTHC lĩnh vực xây dựng, 21 TTHC lĩnh vực công thương, 13 TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông, 22 TTHC lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thành phố.

Nhờ đó, năm 2016 Thành phố đã rút ngắn thời gian nộp thuế của doanh nghiệp còn 117 giờ/năm, vượt chỉ tiêu 121,5 giờ/năm; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày, rút gọn thành phần hồ sơ tối đa từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại đối việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố; việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng giảm được 50% số lần đi lại và rút ngắn thời gian thực hiện từ 30%-60% so với quy định.

Thủ tục hành chính giảm: Chất lượng công việc tăng - Ảnh 1

Ngoài ra, để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu giải quyết các TTHC của nhân dân, hầu hết các đơn vị thuộc Thành phố đã duy trì tốt làm việc sáng thứ Bảy, thực hiện tiếp nhận, giải quyết 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết sáng thứ Bảy đạt 4,4% (trong đó: các Sở thực hiện là 3%, UBND các quận, huyện, thị xã là 4,5%, các phường, thị trấn là 7%, các xã thực hiện là 3%). Một số đơn vị số lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết sáng thứ Bảy lớn như Sở Giao thông Vận tải (từ 01/01/2016 đến 30/9/2016) là 5.420 hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư là 5.248 hồ sơ.

Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố là 1981 TTHC (trong đó, sở, cơ quan ngang sở là 1516 thủ tục; cấp huyện là 302 thủ tục; cấp xã là 163 thủ tục). Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 96% trong toàn Thành phố (trong đó, các sở và cơ quan ngang sở đạt 98%; cấp huyện đạt 94%; cấp xã đạt 96%). Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trong toàn Thành phố đạt 98,43% (trong đó, các Sở và cơ quan ngang Sở đạt 99,14%; cấp huyện đạt 97,46%; cấp xã đạt 99.69%).

Nguyễn Công