Thủ tục đăng ký giám hộ

Người yêu cầu đăng ký giám hộ phải nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ theo quy định.

Thủ tục đăng ký giám hộ - Ảnh 1

Hình minh họa.

Ông Nguyễn Minh Sơn (Đăk Lăk) hỏi: Tôi muốn hỏi thủ tục đăng ký giám hộ và thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên được quy định như thế nào?

Bộ Tư pháp trả lời: Liên quan đến thủ tục đăng ký giám hộ, Điều 20 Luật Hộ tịch quy định: Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi đăng ký giám hộ ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Còn Điều 21 Luật Hộ tịch quy định: Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật Dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trường hợp có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đương nhiên thì nộp thêm văn bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên. - Trình tự đăng ký giám hộ đương nhiên được thực hiện tương tự như trình tự đăng ký giám hộ.

PV