Thứ tư của bạn

Dương Cưu hãy không ngừng khích lệ những người bạn của mình.