Thu nhập dưới 1,5 triệu đồng/tháng được mua nhà giá thấp

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đối tượng được mua nhà ở giá thấp là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các thành phần kinh tế chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 5m2/người và có thu nhập bình quân dưới 1,5 triệu đồng/tháng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/4/111222.cand