Thu ngân sách từ dầu thô của ngành Thuế tháng 1/2023 đạt 5.300 tỷ đồng

Trong tháng 1/2023, thu ngân sách nhà nước từ dầu thô của ngành Thuế ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 12,6% so với dự toán, bằng 167,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ

Tổng cục Thuế cho biết, theo số liệu ước thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2023 mà Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, tổng thu NSNN lũy kế 1 tháng đầu năm năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 165.700 tỷ đồng, đạt 12,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 5.300 tỷ đồng, bằng 12,6% so với dự toán, bằng 167,7% so với cùng kỳ năm 2022; thu nội địa ước đạt 160.400 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 2022; thu thuế, phí nội địa ước đạt 131.900 tỷ đồng, bằng 12,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, so với dự toán, có 8/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 8%), trong đó một số khoản thu lớn như thu từ khu vực DNNN ước đạt 13,2%; doanh nghiệp có vốn ĐTNN ước đạt 14,1%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 14,8%; thuế TNCN ước đạt 8,1%; thu phí – lệ phí ước đạt 10,2%; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại ước đạt 22,8...

So với cùng kỳ 2022, có 6/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 15,3%; Thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN ước tăng 18,3%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước tăng 21,1%; Thu từ hoạt động xổ số ước tăng 25,3%; Thu khác ngân sách ước tăng 85,7%;…

Năm 2023,dự toán thu NSNNgiao cho ngành Thuế là 1.373.244 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 42.000 tỷ đồng và thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng.

Hải Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thu-ngan-sach-tu-dau-tho-cua-nganh-thue-thang-12023-dat-5300-ty-dong-677242.html