Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 718,3 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước lũy kế thu 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2015.

Trong việc thu nội địa: Thực hiện tháng 9 ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 79,3% dự toán năm, tăng 18%). Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như: thu phí, lệ phí đạt 65,1%; thu khác ngân sách đạt 63,8%. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán năm, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí, nguyên nhân thu đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Đối với thu ngân sách từ dầu thô tháng 9 ước đạt 2,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán năm, giảm 41,9% so cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng số thu tháng 9 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8,3 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 12,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng số thu ước đạt 194,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán năm, tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2015; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (89 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán năm, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Bùi Bình