Thư của Bác Hồ động viên, khích lệ chiến sĩ Điện Biên 70 năm trước

Ngày 14-3-1954: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết 'Thư gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ' đăng trên Báo Quân đội nhân dân, xuất bản tại mặt trận, số 131, ngày 14-3-1954, vào thời điểm chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ vừa mở màn.

Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/mang-xa-hoi/thu-cua-bac-ho-dong-vien-khich-le-chien-si-dien-bien-70-nam-truoc-59441