Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty May Việt Tiến

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty May Việt Tiến như sau: