Thông qua Pháp lệnh về quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND

Trong hai ngày 13 và 14/12, theo chương trình phiên họp thứ 18, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, UBTV Quốc hội đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao về Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân (sửa đổi) và cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Khám chữa bệnh sửa đổi.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp

Theo đó, Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND (sửa đổi) có 05 chương và 44 Điều. Trong đó, tại chương 1 về những quy định chung, quy định về phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính; thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; trách nhiệm quản lý công tác xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; chi phí, lệ phí trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Chương 2 quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Chương 3 quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn hoặc miễn chấp hành; giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại. Chương 4 quy định về khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị; giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Chương 5 quy định điều khoản thi hành và điều khoản chuyển tiếp.

Tại phiên họp, UBTV Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình của TAND Tối cao và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Tờ trình của TAND Tối cao làm rõ sau hơn 8 năm triển khai thi hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND (Pháp lệnh số 09) đã bộc lộ một số hạn chế và bất cập. Thực tiễn cho thấy, Pháp lệnh số 09 không còn phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn cũng như yêu cầu của Luật Xử lý vi phạm hành chính và thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật cần thiết phải được nghiên cứu, sửa đổi.

TAND Tối cao xin ý kiến UBTV Quốc hội về tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh. Theo đó, đa số ý kiến tán thành dự thảo Pháp lệnh và cho rằng cần sửa đổi toàn diện Pháp lệnh số 09 để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai, thi hành. Dự thảo Pháp lệnh đã bổ sung mới 02 điều (Điều 7 và Điều 44), sửa đổi, bổ sung 42/42 điều. Ngoài 03 biện pháp xử lý hành chính (đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) dự thảo Pháp lệnh còn quy định biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính giáo dục dựa vào cộng đồng đối với người từ đủ 12 đến dưới 14 tuổi theo quy định tại Điều 140a của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thảo luận tại phiên họp, UBTV Quốc hội tán thành sự cần thiết của việc TAND Tối cao trình UBTV Quốc hội xem xét thông qua Pháp lệnh tại phiên họp này theo quy trình tại một phiên họp; đồng thời nhấn mạnh thêm, ngoài sự cần thiết như Tờ trình đã nêu thì việc sửa đổi toàn diện Pháp lệnh này còn kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 27-NQ/TW vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, góp phần xây dựng nền tư pháp ngày càng vững mạnh và có chất lượng.

UBTV Quốc hội ghi nhận hồ sơ dự án Pháp lệnh được TAND Tối cao phối hợp với các cơ quan chuẩn bị đầy đủ, cụ thể, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định, đủ điều kiện để UBTV Quốc hội xem xét, quyết định. UBTV Quốc hội đánh giá cao cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tư pháp cùng với các cơ quan có liên quan như Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật, Bộ Công an, VKSND Tối cao, các bộ, cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ với TAND Tối cao và cơ quan thẩm tra trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo và thẩm tra văn bản, hoàn chỉnh hồ sơ trình UBTV Quốc hội.

Về phạm vi điều chỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, theo Chương trình công tác năm 2022 của UBTV Quốc hội thì Pháp lệnh này không phải là pháp lệnh sửa đổi toàn diện thay thế mà là pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 09. Tuy nhiên quá trình nghiên cứu cho thấy Tòa án nhân dân tối cao đã kỹ lưỡng, nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các vấn đề và nội dung dự thảo Pháp lệnh trình UBTV Quốc hội với phạm vi sửa đổi tất cả 42/42 điều của Pháp lệnh 09, bổ sung 2 điều mới. Trong đó cũng có những quy định rất mới có liên quan đến thẩm quyền của TAND xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, quy định về đảm bảo thủ tục thân thiện đối với người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và một số quy định khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng

Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng thống nhất với đề nghị của cơ quan trình là sửa đổi toàn diện Pháp lệnh này để thay thế Pháp lệnh 09; đồng thời nhấn mạnh việc sửa đổi toàn diện sẽ góp phần cũng đảm bảo quá trình thực hiện thi hành Pháp lệnh sau này được thuận lợi hơn.

Ngoài ra, cũng tại phiên họp, UBTV Quốc hội đã cho ý kiến về nhiều nội dung cụ thể để bảo đảm tính thống nhất của chính Pháp lệnh, vấn đề về thủ tục thân thiện, về bổ sung thời hạn giải quyết khiếu nại, về các trường hợp hoãn phiên họp, số lần hoãn, trường hợp buộc hoãn ngay và các thủ tục hoãn phiên họp; thủ tục xem xét giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị, trong đó có thủ tục hỏi, trình tự hỏi tại phiên họp; về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp.

Sau khi cho ý kiến, với sự thống nhất cao, UBTV Quốc hội đã nhất trí thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND (sửa đổi) và nhất trí về nguyên tắc về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh để hoàn chỉnh thủ tục trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trong tháng 12/2022.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTV Quốc hội giao Ủy ban Tư pháp chủ trì, phối hợp với TAND Tối cao, Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của UBTV Quốc hội và các đại biểu dự họp, trên nguyên tắc tất cả các ý kiến phát biểu đều phải được tiếp thu hoặc giải trình có căn cứ pháp luật và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đăng Khôi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thong-qua-phap-lenh-ve-quyet-dinh-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-tai-tand-316334.html