Thông qua Nghị quyết quy định thành lập, số lượng thành viên, mức hỗ trợ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, xóm, khối, bản thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, bao gồm một Tổ trưởng, một Tổ phó và Tổ viên. Thôn, xóm, bản có số lượng hộ gia đình dưới 350; khối có số lượng hộ gia đình dưới 500: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có số lượng 03 thành viên.

Đối với thôn, xóm, khối, bản có số lượng hộ gia đình cao hơn số lượng quy định nêu trên, cứ tăng thêm 1/3 số hộ gia đình thì tăng thêm 01 Tổ viên. Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự không quá 05 thành viên.

Mức hỗ trợ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với Tổ trưởng (kiêm Phó Trưởng thôn, xóm, khối, bản) là 2.000.000 đồng/tháng; Tổ phó: 1.200.000 đồng/tháng; Tổ viên: 1.100.000 đồng/tháng. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tiền bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động; khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày, nhưng không quá 10 ngày/người/tháng.

Nghị quyết cũng quy định chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ.

UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 30 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để trình HĐND tỉnh phê duyệt, quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/thong-qua-nghi-quyet-quy-dinh-muc-ho-tro-to-bao-ve-an-ninh-trat-tu-119240612085016033.htm