Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Với đa số đại biểu tán thành (88,44%), trong phiên họp cuối tuần (8/11), Quốc hội đã quyết nghị thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=107949