Thông qua giao thức ESA

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Giao thức truyền thông ESA (Enthusiast System Architecture) vừa được hiệp hội USB-IF chính thức chấp nhận trong ngành công nghiệp máy tính.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9248&t=pcolarticle