Thống nhất quy định về công tác quy hoạch đô thị và nông thôn

Pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn hiện đang được quy định tại 2 luật và nhiều văn bản sửa đổi dẫn tới chưa rõ mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị và nông thôn với các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch. Việc quy định phân tán cũng khiến công tác quy hoạch đô thị và nông thôn khó triển khai áp dụng trên thực tế. Đó là 2 trong nhiều cơ sở dẫn tới sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Chiều 15/4, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật này.

Hiện nay, pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn được quy định riêng tại 02 luật chính là Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng. Việc thống nhất quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn tại 1 luật, theo nhiều đại biểu là cần thiết để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, dễ triển khai áp dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần tách biệt rõ quy định về quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trong Luật.

Ngược lại có ý kiến cho rằng, không nên phân biệt quy hoạch đô thị và nông thôn như kinh nghiệm quốc tế.

Dự thào luật quy hoạch đô thị và nông thôn được xây dựng nhằm Thể chế hóa định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Cụ thể hóa các chính sách thành yêu cầu, quy phạm pháp luật trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn.; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự kiến Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thông sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Xuân Tiến - Đức Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thong-nhat-quy-dinh-ve-cong-tac-quy-hoach-do-thi-va-nong-thon-218550.htm