Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Quang cảnh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với các nội dung: Đề cương báo cáo chính trị; đề cương chi tiết báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; đề cương báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Cũng tại hội nghị, Nhà trường tiến hành trao thưởng cho 5 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 đợt thi đua cao điểm 6 tháng đầu năm 2024.

Kết luận hội nghị, Chính ủy Nhà trường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt cho 100% quần chúng nhận thức sâu sắc kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị.

QUỐC KHẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-lan-thu-chin-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-74208.html