Thông báo Lễ viếng và Lễ truy điệu Đồng chí Võ Trần Chí

    Gốc

    Linh cữu đồng chí Võ Trần Chí được quàn tại Hội trường thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ, ngày 18-11-2011. Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 phút, ngày 20-11-2011, sau đó là lễ an táng tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

    BAN LỄ TANG

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/tin-chung/thong-bao-l-vi-ng-va-l-truy-i-u-ng-chi-v-tr-n-chi-1.321659