Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ thông báo số 164-TB/BQT ngày 15/9/2023 của Báo Quảng Trị về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Báo Quảng Trị thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:

- Công ty đấu giá hợp danh Nam Phương

- Mã số thuế: 3200688526

-Địa chỉ: 52B Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 84

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nêúcó): Không

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)

Báo Quảng Trị thông báo để các tổ chức đấu giá được biết.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thong-bao-quang-cao/thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san/179957.htm