Thông báo kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính

  Ngày 29/7, Đoàn Kiểm tra số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính để thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (gọi chung là nguồn tin về tội phạm) và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

  Quang cảnh hội nghị.

  Quang cảnh hội nghị.

  Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn Kiểm tra; Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính, chủ trì hội nghị.

  Theo ghi nhận của Đoàn Kiểm tra, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản; xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ.

  Trong 10 năm qua, Bộ Tài chính đã tham mưu ban hành 27 luật, 32 Nghị quyết, 288 Nghị định; ban hành, phối hợp ban hành 13 Thông tư, Thông tư liên tịch. Các cơ quan chức năng của Bộ đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý; tiếp nhận, giải quyết 191 nguồn tin về tội phạm, đã khởi tố, kiến nghị khởi tố, chuyển cơ quan điều tra xử lý đối với 164 nguồn tin về tội phạm.

  Công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thực hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ quan chức năng của Bộ đã tiếp nhận 478 Quyết định trưng cầu giám định và yêu cầu định giá tài sản từ các cơ quan tiến hành tố tụng (có 61 quyết định trưng cầu giám định trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo); đã ban hành 333 kết luận giám định, định giá tài sản (có 53 kết luận giám định trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo). Tiến độ, chất lượng các kết luận giám định, định giá cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính còn có những tồn tại, hạn chế. Vẫn còn việc chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ; việc xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định mới của Luật Giám định tư pháp còn chậm.

  Việc phát hiện và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài chính chưa được quan tâm chú trọng; mặc dù đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra nhưng số vụ việc có dấu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được phát hiện, chuyển cơ quan điều tra còn ít. Công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tại một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, còn để xảy ra việc một số cán bộ, đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật Đảng, truy cứu trách nhiệm hình sự. Công tác giám định, định giá tài sản phục vụ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới; tích cực và chủ động phối hợp các cơ quan liên quan để khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra trong công tác này, nhất là những vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

  Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền, giải thích, vận động thực hiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực Bộ quản lý; rà soát, đánh giá, phát hiện những sơ hở, bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao.

  Bộ Tài chính nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện những vi phạm trong nội bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm hơn nữa, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  HẠNH NGUYÊN

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thong-bao-ket-qua-kiem-tra-tai-ban-can-su-dang-bo-tai-chinh-post707972.html