Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Gạch ngói Quảng Trị ngày 12/03/2008

Căn cứ Quyết Định số .../QĐ-TGĐ ngày ../../2008 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Gạch ngói Quảng Trị