Thời trang tham gia… tranh cử tổng thống Mỹ

    1 đăng lạiGốc

    Những ứng viên tổng thống Mỹ năm 2008 tranh cãi nhau đến khản tiếng về đủ mọi vấn đề. Tuy nhiên, có một chuyện họ không hề tranh cãi nhưng đều "chạy đua" vì nó hiện ra"ngay trước mắt". Đó là trang phục khi ra tranh cử?

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/11/78739.cand