Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương

GD&TĐ - Giáo viên trong thời gian tập sự ngoài được hưởng 85% mức lương thì có được nâng lương thường xuyên không? Sau khi thực hiện xong chế độ tập sự 6 tháng, giáo viên mới được UBND huyện thông báo bằng văn bản là đủ điều kiện miễn tập sự. Vậy giáo viên đó có được truy lĩnh số tiền để được hưởng 100% mức lương không? - Nghiêm Hoàng Thiên Trang (thientrang***@gmail.com).

Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương - Ảnh 1

* Trả lời:

Theo Khoản 1, 3 Điều 22 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ " Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức" quy định:

- Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

- Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì thời gian tập sự sẽ không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Trường hợp giáo viên sau khi thực hiện xong chế độ tập sự mới được UBND huyện thông báo là đủ điều kiện miễn chế độ tập sự. Như vậy, giáo viên đó sẽ được truy lĩnh số tiền còn lại để được hưởng 100% mức lương.