Thời của phim truyền hình Việt

Giành lại giờ của phim nước ngoài, tăng giờ chiếu, đầu tư căn cơ từ phim trường..., phim truyền hình Việt Nam đang được tạo những tiền đề tốt nhất để phát triển trong năm 2008.