Thoái vốn tại Công ty CP Xi măng Fico Tây Ninh

Xem xét đề nghị của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC) về việc xin thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh (Tafico). Bộ Xây dựng đã chính thức có ý kiến chấp thuận việc thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty DIC tại Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh (chiếm 9,06% vốn điều lệ).

Thoái vốn tại Công ty CP Xi măng Fico Tây Ninh - Ảnh 1

Bộ cũng giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty DIC yêu cầu Tổng công ty xây dựng và thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh theo đúng quy định của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2012 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tài sản tại doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về chứng khoán có liên quan.

Tố Anh