Thoái vốn nhà nước: Tìm hướng đi?

    Gốc

    Hanoinet - Một vấn đề quan trọng hơn được giải quyết là việc đổi mới đội ngũ người đại diện phần vốn nhà nước. Tại thời điểm tiếp nhận quyền đại diện vốn nhà nước, hầu hết người đại diện được SCIC "kế thừa" từ các cơ quan chủ quản trước đây của DN.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=99708