Thơ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Dầu cho thơ là một cuộc viễn du đến tận cùng cái bên ngoài hay tới mãi chốn thâm sâu của cái bên trong, tôi đã sống nơi thơ, ngay từ khởi đầu công cuộc tôi theo đuổi, một cái bên trong đồng thời cũng là một cái bên ngoài, một cái bên ngoài không thể tách rời khỏi cái bên trong...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.vanhoc.46546.qdnd