Thiếu thợ!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo quy hoạch từ nay đến năm 2020 tỉnh Bình Dương sẽ có 31 khu công nghiệp, hằng năm cần hơn 50.000 LĐ mới, trong khi đó LĐ địa phương chưa thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp (năng lực đáp ứng của tỉnh chỉ khoảng 15.000-20.000 LĐ/năm).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=82695